четвъртък, 7 март 2013 г.

РАЗСЛЕДВАТ ЗЛОУПОТРЕБИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


Сметната палата разкри злоупотреби с обществените поръчки при одит за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. Част от доклада е предаден на прокуратуратаСметната палата (Bulnao.Government.bg) е констатирала нарушения при възлагането на обществените поръчки в Агенцията по вписванията (RegistryAgency.bg), съобщиха от палатата след одит за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. През този период агенцията е изплатила на изпълнители общо 12 195 313,87 лв. без ДДС. Констатирани са обаче много нарушения при възлагането на обществените поръчки, в резултат на което публичните средства са изразходвани неикономично, посочват от Сметната палата. Нарушенията се състоят в определянето на неясни и необосновано завишени изисквания към участниците. Нарушаван е принципът на равнопоставеност. На формално основание са отстранявани кандидати, за да се стигне до единствен участник в процедурите, който е избиран за изпълнител. Крайният резултат е сключване на договор по цена, определена без конкуренция и в повечето случаи завишена спрямо прогнозната стойност на поръчката. още по темата При 64% от обществените поръчки има нарушения 4 | 3624 19.05.2010 Средно 1,3 млрд. лв. годишно се губят от лоши обществени поръчки 0 | 6530 30.07.2009 Агенцията, която е към Министерството на правосъдието (Justice.Government.bg), е сключвала договори с различни външни изпълнители за извършването на еднакви или сходни дейности, осъществявани през един и същ период от време, с което е допуснато дублиране на изразходване на публични средства. В Агенцията по вписванията не са идентифицирани рисковете при отделните етапи на процедурите за възлагане на обществени поръчки и контролните дейности не са действали постоянно и ефективно през целия одитиран период. Създадени са предпоставки за финансова необезпеченост по сключени договори, тъй като е намален размерът на предоставените средства за капиталови вложения спрямо първоначално утвърдените бюджетни средства. При част от констатациите има данни за престъпление. С решение на Сметната палата тези части от одитния доклад са изпратени на прокуратурата. Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни, които са изпратени на прокуратурата. Затова докладът за резултатите от одита са публикувани без тези части на интернет страницата на Сметната палата. Докладът в частта му за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Сметната палата е дала пет препоръки на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и две препоръки на министъра на правосъдието за отстраняване на слабости и за подобряване на дейността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар